แม่สีศิลปะประกอบด้วย   สี แดง สีเหลือง และสีน้ำเงิน ซึ่งเมื่อนำแม่สีทั้งสามมาผสมกันในอัตราส่วนต่างๆก็จะเกิดสีขึ้นมามากมาย     ซึ่งประโยชน์   จากการที่เรานำสีมาผสมกันทำให้เรา  สามารถเลือกสีต่างๆมาใช้ได้ตามความพอใจ     สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่งดงามตามความพอใจขอผู้สร้าง สีที่เกิดจากการนำเอาแม่สีมา   ผสมกัน เกิดสีใหม่เมื่อนำมาจัดเรียงอย่างเป็นระบบ รวมเรียกว่าวงจรสี

          

ภาพแสดงวงจรของสีที่เกิดจากการนำแม่สีมาผสมกัน

   การเกิดสีดังภาพ เกิดจากการนำเอาแม่สีมาผสมกัน ในอัตราส่วนต่างๆกันซึ่งพอสรุปได้ดังนี้

        สีขั้นที่1 (สีขั้นต้นหือแม่สี)(Primary Color)   ประกอบด้วย สี แดง สีเหลือง และสีน้ำเงิน                

              

      สีขั้นที่ 2  (Binary Color) เกิดจากการนำเอาสีขั้นที่ 1 (แม่สี ) มาผสมในอัตราส่วนเท่าๆกันประกอบด้วยสี เขียว สีส้ม                                                                     และสีม่วง

  • สีเขียว    เกิดจากการนำเอา สีเหลือง กับ สีน้ำเงิน มาผสมกันในอัตราส่วนเท่าๆกัน http://picture/togreen.swf
  • สีส้ม      เกิดจากการนำเอา สีเหลือง กับ สีแดง มาผสมกันในอัตราส่วนที่เท่าๆกัน http://picture/toorange.swf
  • สีม่วง    เกิดจากการนำเอา สีน้ำเงิน กับ สีแดง มาผสมกันในอัตราส่วนที่เท่าๆกัน http://picture/topurple.swf

     สีขั้นที่ 3 (Intermediate Color) เกิดจากการนำเอาสีขั้นที่ 2 ผสมกับสีขั้นต้นที่อยู่ใกล้เคียงกันได้สีแตกต่างออกไป                                 ได้แก่ สีเหลืองแกมเขียว   สีน้ำเงินแกมม่วง  สีแดงแกมม่วง  สีแดงแกมส้ม  สีเหลืองแกมส้ม และสีน้ำเงินแกมเขียว

  • สีเหลืองแกมเขียว เกิดจาก การผสมกันระหว่างสีเหลืองกับสีเขียวอย่างละเท่าๆกัน
  • สีน้ำเงินแกมม่วง เกิดจากการผสมกันระหว่างสีน้ำเงินกับสีม่วงอย่างละเท่าๆกัน
  • สีแดงแกมม่วง เกิดจากการผสมกันระหว่างสีแดงกับสีม่วงอย่างละเท่าๆกัน
  • สีแดงแกมส้ม เกิดจากการผสมกันระหว่างสีแดงกับสีส้มอย่างละเท่าๆกัน
  • สีเหลืองแกมส้ม เกิดจากการผสมกันระหว่างสีเหลืองกับสีส้มอย่างละเท่าๆกัน
  • สีน้ำเงินแกมเขียวเกิดจากการผสมกันระหว่างสีน้ำเงินกับสีเขียวอย่างละเท่าๆกัน
Advertisements